סיכומי ישיבות תשפ"א

להלן מועדי מפגשי הנהגת ההורים:
29/9

29/11
19/01
02/03
25/04
08/06